Skip to main content

Soutěž #lovekik

Podmínky soutěže

§1 Všeobecná ustanovení

 1. Organizátorem soutěže #lovekik je společnost KiK textil a Non Food spol. s r.o., IČ: 278 75 288, se sídlem Českomoravská 930/22, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123379 (dále jen „Organizátor“).
 2. Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“).
 3. Soutěž se uskuteční pouze na území České republiky.

 

§2 Podmínky účasti

 1. Účastníkem se může stát každá fyzická osoba, která k okamžiku účasti v soutěži dosáhla věku 18 let, má doručovací adresu na území České republiky, je registrována na Instagramu a má zde po celou dobu trvání soutěže aktivní účet (dále jen „Účastník“).
 2. Účastníkem nesmí být zaměstnanci Organizátora, společnosti KiK Digital GmbH. Vyloučeny jsou též jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 3. Fotografie, kterou Účastník přihlásí do soutěže způsobem uvedeným v bodě 3. těchto podmínek, musí obsahovat alespoň jeden výrobek ze sortimentu Organizátora, přitom nezáleží na datu nákupu a způsobu nabytí daného výrobku, byl-li tento získán v souladu s právními předpisy (dále jen „Soutěžní fotografie“).
 4. Účast v soutěži je bezplatná, dobrovolná a není vázána na nákup výrobků se sortimentu Organizátora Účastníkem.
 5. Účastí v soutěži Účastník potvrzuje, že je oprávněn Soutěžní fotografii v souladu s právními předpisy užít.

 

§3 Přihlášení do soutěže a její průběh

 1. Soutěž probíhá v termínu od 01.08.2022 do 31.12.2024
 2. Soutěž je rozdělena do 12 hracích kol, přičemž každé kolo trvá jeden kalendářní měsíc.
 3. Účastník se zapojí do soutěžního kola nahráním Soutěžní fotografie na Instagram, uvedením označení „#lovekik” (bez uvozovek) v popisku dané fotografie a označením účtu Organizátora „@kik.cz“ (bez uvozovek).
 4. Účastník může nahrát libovolný počet originálních Soutěžních fotografií v každém kole soutěže. Každá Soutěžní fotografie může být přihlášena do celé soutěže jen jednou, přičemž nevýherní Soutěžní fotografie z předchozího kola se do nového kola nepřenáší.
 5. V každém soutěžním kole je možné vyhrát 5 poukazů, každý v hodnotě 1200,- Kč, na nákup v prodejnách Organizátora s platností jeden rok od jeho vydání (dále jen „Poukazy“).
 6. Slosování o Poukazy probíhá vždy od prvního dne v měsíci následujícího po ukončení soutěžního kola. Výherci každého kola budou vylosováni porotou. Každý Účastník může být v daném kole vylosován vícekrát.
 7. Účastník bude vyrozuměn o výhře prostřednictvím komentáře pod svojí Soutěžní fotografií na Instagramu bez zbytečného odkladu po slosování, přičemž bude vyzván k zaslání kontaktního e-mailu a doručovací adresy na území České republiky pro zaslání Poukazu/ů.
 8. Účastník je povinen zaslat údaje dle čl. 3.7. Organizátorovi do 5 pracovních dní od uveřejnění komentáře o výhře, jinak výhra propadá. To platí i v případě, že údaje budou neplatné, neúplné nebo se adresa nebude nacházet na území České republiky.
 9. Organizátor zašle Poukaz(y) na vlastní náklady do 4 týdnů po obdržení doručovací adresy. V případě, že z důvodů na straně Účastníka nebude Poukaz/Poukazy Účastníkovi doručeny, nese Účastník náklady spojené s opětovným doručením. V případě, že Účastník tyto náklady Organizátorovi předem neuhradí, výhra propadá.
 10. Účastník nemá právo na náhradu jakýchkoliv nákladů v souvislosti s účastí v soutěži.
 11. Není-li zaslání výhry možné nebo je možné pouze za nepřiměřených okolností, obdrží výherce náhradu stejné nebo vyšší hodnoty.
 12. Výhru není možné podstoupit jiné osobě. Výhru nebo její náhradu není možné vyplatit v hotovosti.

 

§4 Autorská práva

 1. Výherce uděluje svojí účastí v soutěži Organizátorovi nevýhradní bezplatnou licenci k užití a zveřejnění Soutěžní fotografie, a to v neomezeném rozsahu. Výherci se výslovně vzdávají svého práva dle § 2385 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).
 2. Obsahem licence udělené dle bodu 4.1. těchto podmínek je zejména právo Organizátora Soutěžní fotografii 
  • zveřejnit,
  • rozmnožovat,
  • sdělovat zcela nebo z části veřejnosti jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě.
 3. Licence není omezena teritoriálně ani časově. Organizátor je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo z části poskytnout třetím osobám i bez předchozího souhlasu výherce.

 

§5 Zpracování osobních údajů

 1. Organizátor zpracovává všechny osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 2. Veškeré osobní údaje Účastníků soutěže budou zpracovány na základě právního titulu přípravy smlouvy nebo plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – tj. za účelem prověření splnění podmínek soutěže, zaslání výhry, a to po dobu trvání soutěže a 1 rok po skončení soutěže.
 3. Osobní údaje Účastníků mohou být poskytnuty dalším společnostem v rámci skupiny KiK v rámci EU, zejména KiK Digital GmbH, nebo obchodním a mediálním partnerům Organizátora za účelem propagace výrobků KiK.
 4. Další informace o zpracování osobních údajů Organizátorem včetně poučení o právech subjektu údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

 

§6 Práva Organizátora

 1. Pokud bude Soutěžní fotografie a její zveřejnění Účastníkem dle názoru Organizátora porušovat právní předpisy, dobré mravy, pravidla Instagramu, podmínky soutěže nebo bude odporovat smyslu a účelu soutěže, vyhrazuje si Organizátor právo takovou Soutěžní fotografii ze soutěže vyřadit. O tomto bude daný Účastník informován v komentáři pod danou Soutěžní fotografií případně soukromou zprávou.
 2. Organizátor je oprávněn bez udání důvodu, předchozího ohlášení a kdykoliv v průběhu soutěže
  • tyto podmínky změnit či upravit,
  • trvání soutěže zkrátit či prodloužit,
  • tuto soutěž zrušit bez náhrady.
 3. Pokud dojde ke změně podmínek nebo ke zrušení soutěže dle bodu 6.2. těchto podmínek, je Organizátor povinen Účastníky bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat na svém Instagramovém profilu @kik.cz či webových stránkách kik.cz.
 4. Organizátor využije svého práva uvedeného v bodě 6.2.3. zejména v situaci, kdy z technických nebo právních důvodů není schopen zaručit řádný průběh soutěže.

 

§7 Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně soutěže je možné se obrátit na e-mail socialmedia@kik.cz, jako předmět uveďte „#lovekik“.
 2. Na výhru v soutěži není právní nárok a její vymáhání soudní cestou je vyloučeno.
 3. Organizátor neodpovídá za nevložení komentáře s oznámením výhry či nedoručení soukromé zprávy s doručovací adresou Účastníka z důvodů na straně Instagramu nebo Účastníka.
 4. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k Instagramu.
 5. Tyto podmínky a právní vztahy vznikající mezi Organizátorem a Účastníkem, jakož i související právní vztahy se řídí právním řádem České republiky a k rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito podmínkami a soutěží jsou výlučně příslušné české soudy.
 6. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže. V případě rozporu s jakýmkoli jiným dokumentem či oznámením vydaným v souvislosti se soutěží mají přednost ustanovení těchto podmínek.
 7. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 01.08.2022.