Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů u společnosti KiK

Tímto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Jsme si vědomi, jaký význam má pro uživatele zpracování osobních údajů, a dodržujeme podle toho všechny příslušné právní předpisy. Ochrana Vašeho soukromí je při tom pro nás nejvyšší prioritou a dodržování zákonných ustanovení o ochraně údajů samozřejmostí.
Naše postupy týkající se ochrany osobních údajů jsou v souladu s nařízeními práv o ochraně údajů, zejména s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR).
Prosíme, přečtěte si pozorně naše informace o ochraně osobních údajů. Budete-li mít další dotazy nebo připomínky k této problematice, kontaktujte nás na adrese: kontakt@kik.cz


Právní základy

Vaše údaje zpracováváme všeobecně na základě následujících právních základů:

 • informovaný souhlas, např. newslettery, poptávky: čl. 6 (1) písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU
 • postupy při projednávání a přípravě smluv a realizace smluvního vztahu: čl. 6 (1) písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU
 • právní povinnosti, jako např. povinnosti uchovávání: čl. 6 (1) písm. c obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU
 • propagace bez souhlasu, sledování (tracking), registrační soubory na serverech (Server-Logfiles), cookies, např. za účelem zlepšení nabídky a z technických důvodů (oprávněné zájmy): čl. 6 (1) písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU

Ukládání přístupových dat v registračních souborech na serverech

Při vyvolání našich internetových stránek zaznamenává náš systém při kterémkoli vyvolání stránek automaticky data Vašeho počítačového systému a ukládá je v tzv. Server Logfiles.

Jsou shromažďovány následující údaje:

 • datum a čas vyvolání stránek
 • název požadovaného souboru
 • domovská adresa URL, ze které byly stránky vyvolány
 • IP adresa
 • přenesené množství dat
 • žádající poskytovatel
 • používaný operační systém i používaný prohlížeč

Tyto údaje nejsou ukládány spolu s jinými osobními údaji. IP adresa teoreticky připouští přiřazení k určitému uživateli, bezprostřední identifikace Vaší osoby není na však základě těchto informací možná.

Ukládání v registračních souborech na serverech je prováděno z důvodu následujících oprávněných zájmů:

 • zajištění bezpečnosti našich informačně-technických systémů (předcházení podvodům a počítačová forenzika)
 • zajištění bezporuchového provozu stránek
 • optimalizace internetových stránek


Pro provoz internetových stránek je shromažďování údajů za účelem poskytování internetových stránek a ukládání údajů v registračních souborech bezpodmínečně nutné. Proto tedy neexistuje ze strany uživatele možnost vyslovit nesouhlas.

Údaje nejsou používány pro marketingové účely. Údaje se vymazávají, jakmile nejsou nutná pro dosažení účelu, ke kterému byla shromážděna.

 

Shromažďování a používání údajů při navazování kontaktu

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je při navazování kontaktu s námi sdělíte dobrovolně (např. kontaktní formulář nebo e-mail). Jaké  údaje jsou shromažďovány, je zřejmé z příslušného zadávacího formuláře. Údaje, které nám sdělujete, používáme pro zpracování Vaší žádosti. Po úplném vyřízení Vaší žádosti jsou Vaše údaje pro další použití zablokována a po uplynutí případných lhůt platných pro uchovávání údajů na základě daňového či obchodního práva vymazána, pokud jste neudělili výslovný souhlas k dalšímu používání Vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme další použití údajů, které je ze zákona povoleno a o kterém Vás následně informujeme.

 

Údaje uchazečů o zaměstnání

Jestliže nás kontaktujete v rámci zájmu o zaměstnání u nás a zasíláte nám Vaše podklady e-mailem nebo prostřednictvím našeho portálu pro uchazeče o zaměstnání, pak Vaše údaje zpracováváme v rámci zpracování Vámi poskytnutých podkladů. Vaše údaje jsou zpracovávány pouze k tomuto účelu příp. k provedení kroků Vašeho případného přijetí k nám a, v případě že nevznikne pracovně právní vztah s naší společností, jsou po šesti měsících vymazána, pokud jste nevyslovili souhlas s jejich delším uložením. K tomu potřebujeme povinné údaje uvedené v těchto dokumentech, v opačném případě nemůžeme Vaši žádost zpracovat nebo máme možnost ji zpracovat pouze nedostatečně.


Použití údajů při přihlášení se k odběru newsletterů prostřednictvím e-mailu

Když se přihlašujete k odběru našich newsletterů, používáme údaje, které nám za tímto účelem poskytujete, abychom Vám mohli naše newslettery pravidelně e-mailem zasílat. K prodeji Vašich údajů třetím stranám nedochází. Kliknutí prováděná přes newsletter používáme k vylepšení naší nabídky a k optimalizaci zacílení naší propagace. K tomu jsou používány pouze údaje, které jste uvedli při objednání newsletteru. Odběr newsletterů je možno kdykoli odhlásit a lze tak učinit zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo prostřednictvím linku v newsletteru sloužícího k tomuto účelu, aniž by v důsledku toho vznikly jiné náklady, vyjma nákladů na zasílání dle základních tarifů.

 

Používání souborů cookies

Používáme pouze cookies nezbytně nutné pro technickou funkčnost.


Právo na informace a kontakt

Máte právo na bezplatné informace o osobních údajích, které jsou u nás uložena o Vaší osobě, příp. i právo na opravu, omezení nebo vymazání těchto údajů i na přenositelnost údajů. Máte-li otázky nebo žádosti ke zpracování Vašich osobních údajů, chcete-li odvolat příp. udělený souhlas nebo vznést námitku vůči určitému používání údajů, kontaktujte, prosím, příslušného pověřence pro ochranu osobních údajů:

DataComply s.r.o.
Mgr. Lucie Hladěnová
IČO: 07065345
Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Kontakt: kontakt@kik.cz
 

Dále máte právo podat stížnost u dozorčího úřadu. Příslušným dozorčím úřadem pro nás je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud je podmínkou pro zpracování udělení souhlasu, máte právo, Váš souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost doposud provedeného zpracování na základě souhlasu do okamžiku odvolání.
Správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je společnost

KiK Textilien & Non-Food s.r.o.
Českomoravská 930/22, Vysočany, Praha 9, PSČ: 190 00
IČ: 278 75 288

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 123379
kontakt: kontakt@kik.cz

Vedení společnosti i další údaje k naší společnosti naleznete pod Impressum.