Skip to main content

Vysoké, ještě vyšší - naše standardy

Abychom zajistili, že procesy a směrnice splňují požadované standardy a naše požadavky stanovené v kodexu chování, kontrolujeme naše dodavatele v pravidelných intervalech pomocí auditů.

Provádíme mnoho sociálních projektů

Informujte se

Malý přehled

Co to jsou audity?

Během auditu je továrna dodavatele podrobena co nejpřesnější kontrole. U našich dodavatelů se obvykle provádějí sociální audity, audity kvality a environmentální audity. 

Sociální audit zkoumá pracovní podmínky pracovnic a pracovníků v továrnách. Patří sem předpisy o pracovní době, sociálních plněních, mzdách za práci, diskriminaci a postupu při zadávání subdodávek.

Audit kvality kontroluje, zda jsou v továrnách splněny stanovené procesní a produktové požadavky a standardy kvality.

Při environmentálním auditu se kontroluje plnění zákonných požadavků, postupů relevantních pro životní prostředí a environmentálních norem.

Ročně provádíme více než 1 000 auditů ročně, některé s pomocí externích auditorů. Jako první společnosti v textilním průmyslu se nám podařilo uzavřít dohodu o „odpovědnosti auditora“ se dvěma auditorskými společnostmi. Auditoři podle ní zaručují správnost informací po dobu tří měsíců po dokončení auditu. Tato dohoda je velmi důležitým krokem ke zlepšení kvality auditů a současně k zajištění lepších podmínek pro pracovnice a pracovníky. Naše audity se od roku 2017 také provádějí bez předchozího ohlášení. 

Aby byly výsledky auditů ještě rychleji  a lépe dostupné, změnili jsme naše interní procesy. Zavedením matice auditu se proces auditu výrazně zrychlí, nedostatky související se zabezpečením se odhalí rychleji a vytvoří se diferencované hlášení.

Realizace

Kodex chování - vždy s vědomím odpovědnosti!

Nemáme vlastní továrny na výrobu našeho zboží, ale spolupracujeme s nezávislými dodavateli po celém světě.

Každý výrobce, se kterým spolupracujeme, musí podepsat náš kodex chování, který vnímáme jako základní princip ve všech našich obchodních vztazích. Tímto „Code of Conduct“ chceme zajistit, aby spolupráce probíhala za přiměřených podmínek. Naši odpovědnost vidíme zejména v respektování mezinárodně uznávaných lidských práv a pracovních norem pro všechny.

Požadavky našeho kodexu chování jsou založeny na úmluvě Mezinárodní organizace práce (ILO) a základních pracovních normách OSN. Základními pracovními normami jsou sociální standardy v rámci světového obchodního řádu, které mají zaručit slušné pracovní podmínky a odpovídající ochranu. Patří sem zákaz nucené a dětské práce, svoboda sdružování, kolektivní vyjednávání, rovné odměňování a zákaz diskriminace. Všichni členové ILO jsou povinni dodržovat, propagovat a implementovat platné předpisy.

Kodexem chování jsme v roce 2006 vytvořili závazný základ pro naše obchodní vztahy. V listopadu 2015 vstoupila v platnost revidovaná verze kodexu chování. V ní získává nový význam aspekt ochrany životního prostředí. Naši obchodní partneři musí zajistit, aby ve výrobním procesu byly  minimalizovány škodlivé vlivy na životní prostředí a aby jim bylo do značné míry zamezeno. Dodržování kodexu je kontrolováno pravidelnými audity.

 

Další informace?

Přečíst si celý kodex chování