Skip to main content

Adventní kalendář

Podmínky soutěže

§ 1 Soutěž, Podmínky

1.1. Soutěž je pořádána společností KiK Textilien und Non-Food GmbH, Českomoravská 930/22, 190 00 Praha 9. Účast je zdarma a není závislá na nákupu zboží. Při účasti ve hře akceptují hráči tyto podmínky účasti. Účast je dobrovolná. Nárok na náhradu výdajů neexistuje.
1.2. Zúčastnit soutěže se může každý občan, který ke dni účasti dosáhl minimálně 18 let a má trvalý pobyt na území ČR. Soutěž je omezena na ČR. Osoba se účastní soutěže jestliže na stránce www.facebook.com/kik.cz  nebo www.instagram.cz/kik.cz 01.12.2022 do 31.12.2022 odpoví na soutěžní otázku a stane se fanouškem KiK Facebookové / Instagramové stránky, jestliže ještě fanouškem není.
1.3. KiK si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.
1.4. Uzávěrka soutěže je dne 31.12.2022. KiK sis vyhrazuje právo soutěž bez ohlášení zkrátit či prodloužit.

§ 2 Vyloučení ze soutěže
2.1. KiK si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty osoby, které poruší tyto podmínky, zejména v případě vícenásobné účasti a v případě, že budou poskytnuty nepravdivé informace.
2.2. Rovněž budou vyloučeny osoby, které používají nelegální prostředky nebo získají výhody prostřednictvím manipulace. 2.3. Zaměstnanci KiK Textilien und Non-Food GmbH stejně jako rodinní příslušníci jsou ze soutěže vyloučeni.

§ 3 Předčasné ukončení soutěže
3.1. KiK si vyhrazuje právo kdykoliv, bez předchozího upozornění a bez udání důvodu, zrušit nebo ukončit tuto soutěž. Tuto možnost použije KiK zejména, pokud z technických důvodů nebo z právních důvodů nelze zaručit řádné provozování soutěže. Je-li toto ukončení způsobeno chováním účastníka, KiK může uplatnit nárok na náhradu škody, kterou tato osoba způsobila.
3.2. KiK si rovněž vyhrazuje právo zcela nebo částečně pozastavit soutěž, pokud vyvstanou obtíže, které ohrožují integritu soutěže.

§ 4 Sekvence a organizace soutěže, vítězové, souhlas se zveřejněním
4.1. Soutěž probíhá v období od 01.12.2022 do 31.12.2022.
4.2. Účast v soutěži je možná pouze prostřednictvím aplikace Facebook (http://www.facebook.com/kik.cz) a Instagram (http://www.instagram.cz/kik.cz)
4.3. Každý uživatel může v období soutěže hrát každý den. 4.4. Poté, co se uživatel stane „fanouškem“ KiK stránky, může začít soutěžit.
4.5. Soutěžní odpověď / fotografii nahraje do komentáře pod aktuální post soutěže (facebook) nebo odpovědí ve Stories (instagram)
4.6. Příspěvky / obrázky musí být bez práv třetích osob. Pokud tomu tak není, účastník účastní v soutěži zprošťuje KiK jakýchkoli nákladů, které vznikly oprávněným nárokem držitele práv.
4.7. KiK si vyhrazuje právo přezkoumat každý obrázek / každou odpověď porotou složenou z osob jmenovaných KiK, a ty obrázky / odpovědi, které neodpovídají smyslu soutěže či jiným způsobem škodí nebo jsou nevhodné k účasti v soutěži, ze soutěže vyloučit.
4.8. Každý den vyhrává 1 vylosovaný účastník. (Není-li uvedeno jinak).
4.9. Odeslání výhry bude nejpozději 4 týdny po ukončení soutěže.
4.10. Výhru není možné vyplatit v hotovosti.
4.11. Účastník souhlasí s tím, že KiK bude předložené fotografie ukládat a zdarma publikovat na firemní stránce, na Facebooku / Instagramu a ve všech ostatních digitálních a nedigitálních médiích. V tomto ohledu potvrzuje účastník společnosti KiK jednoduché, časově a místně neomezená uživatelská práva.
4.12. Jestliže je na fotografii znázorněna jiná osoba, je možno tuto fotografii publikovat pouze se souhlasem této osoby. Soutěžící stvrzuje účastí, že nejsou porušována žádná práva zastoupených osob.

§ 5 Výhry
5.1. 24x denní výhra.
5.2. Všechny ostatní vedlejší náklady si hradí výherci sami.
5.3. Výhra musí být využita ve stanovených lhůtách (v závislosti na dostupnosti). V případě, že výherce nebude moci svoji výhru využít v uvedeném období, nebude poskytnuta žádná náhrada.

§ 6 Odpovědnost
6.1. Odpovědnost KiK v případě zavinění v dobré víře, úmyslné nebo hrubé nedbalosti je pouze v souladu s právními předpisy. Při nedbalosti je KiK odpovědný pouze tehdy, pokud je porušena taková povinnost. V mírně nedbalostním porušení základní povinnosti, je odpovědnost omezena na typicky předvídatelné škody.
6.2. Výše uvedená odpovědnost za škody na životě, těle a zdraví účastníka, jeho zákonných zástupců nebo pomocníků je pouze na základě úmyslného nebo nedbalostního porušení povinností ze strany KiK. Totéž platí i pro škody, na které se vztahuje zákon o odpovědnosti za výrobek nebo na základě podvodného jednání ze strany KiK.
6.3. Vyšší moc, jako jsou obecné nedostatky zásobování, narušení dopravních společností, stávky, provozní a jiné nedostaty KiK nebo jejích dodavatelů nebo jejich partnerů pro spolupráci a jejich důsledky, zbavit KiK po dobu trvání poruchy zodpovědnosti a v rozsahu jejího vlivu na výkon povinností.

§ 7 Ostatní
7.1. Platí právo České republiky.
7.2. Pokud některá z těchto ustanovení jsou nebo se stanou neplatnými, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení.
7.3 Organizátorem soutěže na Facebooku / Instagramu je KiK. Tato akce není v žádném případě propojena s Facebookem / Instagramem a v žádném případě není podporovaná, potvrzená nebo organizovaná Facebookem / Instagramem. Příjemcem informací, které jste poskytli, není Facebook / Instagram, ale KiK. Poskytnuté informace budou mít pouze požadovaný odběr v soutěži a v případě, že se účastníci přihlásili k odběru Newsletteru tak i k těmto účelům.

§ 8 Kontakt
8.1. Pokud máte dotazy, kontaktujte nás prosím v soukromé zprávě.

§ 9 Podmínky ochrany osobních údajů
9.1. Klademe zvláštní důraz na ochranu osobních údajů a zacházíme s nimi důvěrně. Údaje jsou zjišťovány, zpracovány nebo používány jen v rámci zákonných ustanovení s dodržením předpisů předpisů zákona o ochraně osobních údajů a zákona o elektronických informačních a komunikačních službách a jsou chráněny použitím rozsáhlých technických a organizačních opatření.
9.2. Přihlášením k odběru newsletteru KiK souhlasí účastník s tím, že KiK uloží údaje pro zasílání pravidelných newsletterů. Odběr newsletterů lze kdykoliv zrušit. Odhlásit se z odebírání newsletteru lze kliknutím na odkaz na konci newsletteru.
9.3. Účastí v soutěži účastník výslovně souhlasí s tím, že KiK ukládá potřebné údaje jako jméno, e-mailovou adresu. Po kompletním uzavření soutěže (nejpozději 4 týdny po skončení soutěže), budou všechny osobní údaje vymazány. Pokud si také přejete dostávat newsletter, jsou potřebná data pro odesílání newsletter zachovány i po realizaci soutěže. Účast je zdarma a je možno kdykoliv zrušit souhlas s uchováváním dat a tedy odstoupit od soutěže.
9.4. KiK dodržuje zákonná ustanovení na ochranu osobních údajů.
9.5. Všechna zaregistrovaná data podléhají vysokým bezpečnostním standardům (šifrování SSL), které zabraňují neoprávněnému přístupu a znemožňují jejich zneužití. Údaje nebudou použity pro jiné účely, zejména pro další reklamní účely.
9.6. IP adresa bude zpracována odděleně od osobních údajů. Tím je vyloučena identifikace osob.
9.7. Účastník má právo na bezplatné informace o údajích uložených k jeho osobě a může kdykoliv uplatnit právo na opravu, smazání a zablokování svých osobních údajů. V případě takových požadavků nebo dalších dotazů ke zjišťování, zpracování a využití osobních údajů se může účastník obrátit na společnost KiK Textil a Non Food spol. s r.o., Českomoravská 930/22, 190 00 Praha 9